Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een document dat regels en richtlijnen bevat over de interne organisatie en werking van onze Fort radio vereniging.

Bij Lierse Radio Amateurs is het onze missie om een veilige en gezellige omgeving te bieden voor radioliefhebbers om samen te komen en hun passie voor radiocommunicatie te delen. Wij geloven in het bevorderen van teamwerk, netheid en veiligheid, zowel in ons ON7LR clublokaal als in het veld.

Wij streven naar een hoge standaard van uitmuntendheid in al onze activiteiten en initiatieven, terwijl we altijd de behoeften en belangen van onze leden op de voorgrond houden. Ons doel is het bevorderen van een sterk gemeenschapsgevoel onder radioamateurs en een waardevolle bron te blijven voor onze leden en de bredere radiocommunicatiewereld.

Meer lezen over veiligheid op het Fort ?

Inhoud

Het lidmaatschap staat open voor alle personen die geïnteresseerd zijn in radioamateurisme.

Huishoudelijk Reglement – Hobby Vereniging van Radioamateurs, LiRa VZW

Algemeen
1.1 Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van de Vereniging van Lierse Radioamateurs, hierna te noemen “de vereniging”.
1.2 Het doel van dit reglement is het waarborgen van veiligheid, reinheid en teamwerk in het clublokaal en tijdens alle activiteiten van de vereniging.

Veiligheid
2.1 Leden dienen te allen tijde veiligheid als hoogste prioriteit te stellen.
2.2 Het is verplicht om de veiligheidsinstructies en -procedures van de vereniging te volgen.
2.3 Leden zijn verantwoordelijk voor het melden van potentiële veiligheidsrisico’s aan het bestuur.
2.4 Het gebruik van apparatuur en materialen dient te gebeuren volgens de voorgeschreven richtlijnen en met inachtneming van eventuele veiligheidsvoorschriften.

Reinheid
3.1 Leden zijn verantwoordelijk voor het handhaven van een schoon en opgeruimd clublokaal.
3.2 Na gebruik dienen leden alle gebruikte apparatuur en materialen schoon en netjes achter te laten.
3.3 Afval dient te worden gescheiden en weggegooid volgens de geldende richtlijnen.
3.4 Het is verboden om te roken in het clublokaal, tenzij daar aparte aangewezen ruimtes voor zijn.

Teamwerk
4.1 Leden worden aangemoedigd om samen te werken en elkaar te ondersteunen.
4.2 Het is belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en elkaars mening te respecteren.
4.3 Besluiten binnen de vereniging worden genomen op basis van consensus of via een democratisch proces, zoals bepaald in de statuten.
4.4 Leden worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de planning en organisatie van activiteiten en evenementen.

Sancties
5.1 Bij schending van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur passende maatregelen nemen, variërend van een waarschuwing tot het tijdelijk of permanent schorsen van het lidmaatschap.
5.2 Het bestuur zal de betreffende leden horen voordat er sancties worden opgelegd.
5.3 Leden hebben het recht om in beroep te gaan tegen opgelegde sancties bij de algemene ledenvergadering.

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Het bestuur is verantwoordelijk voor de handhaving en eventuele wijzigingen van dit reglement.